Taisyklės

Tinklapio www.maistoturgus.lt naudojimo taisyklės

 1. Taisyklių taikymas ir aiškinimas

  1. Šis dokumentas yra sutartis tarp tinklapio www.maistoturgus.lt (toliau Tinklapis) ir Jūsų (toliau Vartotojas) dėl naudojimosi tinklapiu www.maistoturgus.lt .

  2. Naudodamasis Tinklapiu (nepriklausomai nuo to, ar Vartotojas yra prisiregistravęs vartotojas ar naudojasi tinklapiu be registracijos) Vartotojas patvirtina, kad yra susipažinęs su šios sutarties sąlygomis ir taisyklėmis (toliau Taisyklės), besąlygiškai sutinka su Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis. Jei Vartotojas nesutinka besąlygiškai prisiimti ir laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų įsipareigojimų, jis neturi teisės naudotis maistoturgus.lt ir jokiomis jo paslaugomis.

  3. Neprisiregistravęs Tinklapio Vartotojas gali matyti ir naudotis tik dalimi Tinklapio funkcijų.

  4. Kilus klausimams, į kuriuos Vartotojas atsakymų neranda nei šiose Taisyklėse, nei Dažniausiai užduodamų klausimų skyrelyje (DUK), jis įsipareigoja kreiptis į maistoturgus.lt skyrelyje Kontaktai nurodytais kontaktais.

  5. Jeigu kuri nors šių Taisyklių nuostata prieštarauja įstatymams ar kitiems teisės aktams arba dėl kokios nors priežasties tampa dalinai arba visai negaliojanti, ji nedaro negaliojančiomis likusių Taisyklių nuostatų.

 1. Bendrosios sąlygos

  1. Maistoturgus.lt Vartotojui suteikia virtualią erdvę, t. y. Tinklapį, kuriame Vartotojas gali savarankiškai paskelbti savo skelbimus apie siūlomas prekes (toliau Skelbimai), skaityti Skelbimus ir jų ieškoti bei naudotis kitomis Tinklapio paslaugomis.

  2. Maistoturgus.lt yra specializuotas Tinklapis, todėl jame galima skelbti tik su maistu susijusius Skelbimus.

  3. Vartotojas gali įkelti savo parduodamas ar dovanojamas prekes į atitinkamą maistoturgus.lt katalogo teminį skyrių, jas pirkti ir parduoti, susirašinėti privačiomis žinutėmis su kitais Tinklapio Vartotojais, rašyti komentarus ir vertinti prekes bei Vartotojus.

  4. Vartotojas pripažįsta ir sutinka, kad jis pats, o ne maistoturgus.lt, yra atsakingas už visą Turinį, kurį gauna, siunčia ar bet kuriais kitais būdais perduoda naudodamasis Tinklapiu ir/ar jame teikiamomis paslaugomis.

  5. Maistotrugus.lt turi teisę, tačiau ne pareigą, savo nuožiūra tikrinti Vartotojo gaunamą, perduodamą ir skelbiamą Turinį, siekdamas aptikti Tinklapiui nepageidaujamą ar pažeidžiantį šias Taisykles Turinį, o tokį Turinį aptikus – jį šalinti ar blokuoti bet kokį tokio Turinio perdavimą.

  6. Sandorius dėl prekių įsigijimo ir/ar dovanojimo (toliau Sandoris) Vartotojai sudaro savarankiškai, nedalyvaujant ir netarpininkaujant maistoturgus.lt. Vartotojai patys yra atsakingi už Sandorio sudarymą ir vykdymą bei bet kuriuos kitus su Sandorio sudarymu ar vykdymu susijusius įsipareigojimus.

  7. Komercinių struktūrų prekyba Tinklapyje draudžiama.

  8. Visos intelektinės nuosavybės teisės į Tinklapį ir visą jos Turinį, įskaitant autorių teises, pramoninės intelektinės nuosavybės teises, įmonių vardus, know-how,

  9. Bet koks trečiųjų asmenų atliekamas Tinklapio turinio, dizaino ir/ar duomenų bazėje esančios informacijos pakeitimas, apdorojimas, kopijavimas, platinimas ir/ar kitoks naudojimas be raštiško maistoturgus.lt leidimo yra autorių ir kitų teisių pažeidimas, užtraukiantis atsakomybę pagal Lietuvos Respublikos (toliau LR) įstatymus.

  10. Naudodamasis Tinklapiu ir įkeldamas, publikuodamas ar kitaip siųsdamas Turinį Vartotojas neatlygintinai, neribotam laikui ir neribotoje teritorijoje suteikia maistoturgus.lt visas autorių teises, įskaitant:

   1. teisę bet kokia forma ar būdu atgaminti, keisti, versti, viešai skelbti ir padaryti viešai prieinamu bei platinti bet kokį Vartotojo pateiktą Turinį;

   2. teisę kurti išvestinius kūrinius iš Vartotojo pateikto Turinio.

  11. Pateikdamas bet kokį Turinį maistoturgus.lt Vartotojas patvirtina ir garantuoja, kad jis turi visas teises, leidimus, sutikimus ir/ar licencijas atlikti tuos veiksmus su Turiniu, kuriuos jis atlieka.

 1. Vartotojo teisės, pareigos ir atsakomybė

  1. Vartotojas įsipareigoja:

   1. registruodamasis Tinklapyje pateikti teisingą informaciją apie save, įskaitant tikrą savo vardą, pavardę ir el. pašto adresą;

   2. Tinklapyje registruotis tik vieną kartą, nekurti daugiau nei vienos registracijos anketos;

   3. nenaudoti Tinklapio neteisėtiems veiksmams ir/ar sandoriams vykdyti bei sukčiavimui;

   4. pateikti objektyvią, teisingą, neklaidinančią ir išsamią tekstinę bei vaizdinę informaciją apie siūlomas prekes;

   5. be galutinės prekės kainos pardavėjas turi teisę reikalauti, kad pirkėjas atlygintų pardavėjui transportavimo išlaidas;

   6. nesiūlyti įsigyti prekių, kurių apyvarta yra uždrausta ar apribota;

   7. savo Skelbime nenaudoti nuotraukų ar kito vaizdinio Turinio, jeigu neturi autoriaus ar kito teisėto nuotraukos savininko sutikimo;

   8. savo Skelbime ar kitame viešai skelbiamame Turinyje nenaudoti nuorodų į kitas interneto svetaines;

   9. savo Skelbime nenaudoti nuotraukų ar kito vaizdinio Turinio, kuriame yra matomi kiti asmenys (ne pats Vartotojas), negavus tokių asmenų sutikimo publikuoti vaizdinį Turinį;

   10. nepažeisti teisės aktų reikalavimų (įskaitant vartotojų teisių apsaugą, intelektinės nuosavybės teisių apsaugą, konkurenciją reglamentuojančius teisės aktus, importo bei eksporto taisykles ir kitus teisės aktus);

   11. nerinkti, nekaupti, nepadaryti viešai prieinamais, neskelbti ir neplatinti maistoturgus.lt Vartotojų duomenų ir/ar duomenų apie bet kokius Tinklapio Vartotojų veiksmus (Sandorius, jų skaičių, pobūdį, kainas ir t.t.);

   12. nelaikyti, neskelbti, nesiųsti, neplatinti arba bet kuriuo kitu būdu neperduoti bet kokio teisės aktų draudžiamo ar ribojamo, neteisingo, klaidinančio, šmeižikiško, grasinančio, diskriminacinio, apgaulingo, pornografinio, kurstančio tautinę, etninę, rasinę, religinę neapykantą arba neapykantą dėl religijos neišpažinimo, asmenų teises pažeidžiančio Turinio, taip pat bet kurio kito Turinio, kuris gali pažeisti teisės aktų reikalavimus, būtų laikomas pažeidžiančiu teisės aktuose įtvirtintas normas arba skatintų elgesį, priešingą teisės aktų reikalavimams arba sukeltų bet kokią teisinę atsakomybę maistoturgus.lt;

   13. atnaujinti informaciją, kuri tampa neaktuali ar neteisinga pasikeitus bet kokiems Vartotojo pateiktiems duomenims apie save ar pateiktas parduoti/dovanoti prekes;

   14. nedelsdamas pasikeisti slaptažodį, kuris reikalingas naudotis Tinklapiu, jei jis tapo žinomas tretiesiems asmenims;

   15. viename Skelbime skelbti ne daugiau kaip vieną prekę, taip pat neskelbti kelių tos pačios prekės Skelbimų;

   16. Skelbimus skelbti jų Turinį atitinkančiose teminiuose kataloguose;

   17. užtikrinti, kad maistoturgus.lt niekada nekiltų jokia teisinė atsakomybė, pareiga apmokėti, atlyginti ar kitaip kompensuoti bet kokius nuostolius, žalą ar kitokias išlaidas, atsiradusias dėl to, kad Vartotojas naudojosi Tinklapiu ir/ar jo paslaugomis.

  2. Naudodamasis Tinklapiu Vartotojas patvirtina, kad jis/ji:

   1. supranta, kad visa atsakomybė už Tinklapyje pateiktos informacijos teisingumą ir atitikimą LR teisės aktams tenka informaciją pateikusiam asmeniui;

   2. yra veiksnus fizinis asmuo ir/ar teisėtai atstovaujantis fiziniam asmeniui, kurio vardu veikia, turi visus įgaliojimus ir teises vykdyti sandorius, siūlomus Tinklapyje;

   3. tinkamai vykdys savo pareigas, nurodytas Taisyklių 3.1.1. – 3.1.17. punktuose;

   4. supranta, kad Vartotojui gali kilti pareiga savo lėšomis sumokėti mokesčius, susijusius su pajamomis, gautomis naudojantis Tinklapiu (pvz., gyventojų pajamų mokestis ir kt.);

   5. supranta ir sutinka, kad tuo atveju, jei Vartotojo vardas ir slaptažodis, kurie reikalingi norint naudotis Tinklapiu, taps žinomi tretiesiems asmenims, tokie tretieji asmenys gali prisiimti įsipareigojimus, kurie taps privalomais Vartotojui, ir įsipareigoja tokius įsipareigojimus prisiimti bei tinkamai vykdyti, o maistoturgus.lt neturi pareigos jokiu kitu būdu, išskyrus vartotojo vardo ir slaptažodžio patikrinimą, tikrinti Vartotojo tapatybės;

   6. supranta ir sutinka, kad maistoturgus.lt tvarkytų ir valdytų Vartotojo asmens duomenis vadovaudamasis LR teisės aktais;

   7. supranta ir sutinka, kad Vartotojo įkelti Skelbimai ir Turinys, išskyrus kontaktinius duomenis, gali būti rodomi ne tik tinklapyje maistoturgus.lt, bet ir kituose Tinklapio (pvz., profiliai socialiniuose tinkluose) ar jo partnerių kanaluose.

  3. Vartotojai, kurie yra jaunesni nei 18 metų, taip pat patvirtina, kad prieš siūlydami ir/ar įsigydami prekę yra gavę pilnamečių įstatyminių atstovų sutikimą siūlyti prekę, sudaryti Sandorį ir vykdyti iš jo kylančius įsipareigojimus.

 1. Maistoturgus.lt teisės ir pareigos

  1. Maistoturgus.lt turi teisę savo nuožiūra apriboti ar uždrausti (dalinai arba visiškai) Vartotojui naudotis Tinklapiu ar skirti kitokio pobūdžio nuobaudą, taip pat ištrinti ar pareikalauti pakoreguoti bet kokią informaciją, kurią Vartotojas įkėlė į Tinklapį, panaikinti Vartotojo paskyrą ir uždrausti Vartotojui iš naujo užsiregistruoti Tinklapyje ir juo naudotis, jeigu Vartotojas:

   1. pažeidžia šias ar bet kurias kitas Tinklapio Taisykles ir/ar nesilaiko jose numatytų įsipareigojimų;

   2. pateikė neteisingą, nepilną ir/ar klaidinančią informaciją registruodamasis ar naudodamasis Tinklapiu;

   3. neatsižvelgia ir/ar nereaguoja į maistoturgus.lt įspėjimus ir/ar reikalavimus pakoreguoti savo Skelbimus ar bet kurį kitą savo Turinį;

   4. Tinklapyje vykdo pardavimus, kurie neatitinka Tinklapio specifikos ir/ar dėl savo apimties, dažnumo bei kitų savybių prilygsta komercinės įmonės veiklai;

   5. piktnaudžiauja naikindamas savo paskyros duomenis (komentarus apie jį ar parduodamą prekę, klastodamas vertinimo balą, ištrindamas savo paskyrą ir netrukus sukurdamas naują, siekdamas suklaidinti kitus Vartotojus ir pan.);

   6. jungiasi iš to paties IP adreso ar to paties kompiuterio, kuris buvo blokuotas dėl pažeidimų.

  2. Maistoturgus.lt turi teisę be perspėjimo panaikinti Vartotojo paskyrą, jei prie jos nebuvo prisijungta ilgiau kaip 12 mėnesių.

  3. Maistoturgus.lt savo nuožiūra pašalinus, užblokavus ar kitaip apribojus Vartotojo paskyrą, Skelbimus ar bet kurį kitą Turinį, Vartotojas turi teisę pateikti skundą atsiųsdamas el. laišką adresu info @maistoturgus.lt.

  4. Vykdant Tinklapio techninius ar atnaujinimo darbus, maistoturgus.lt, nekeisdamas Vartotojo pateiktos informacijos, turi teisę bet kada savo nuožiūra be atskiro įspėjimo pertvarkyti bet kokią informaciją apie Vartotojo siūlomas parduoti/dovanoti prekes arba laikinai apriboti visos ar dalies Vartotojo Turinio pasiekiamumą, taip pat apriboti ar laikinai nutraukti visų ar dalies paslaugų teikimą.

  5. Maistoturgus.lt turi teisę Vartotojams siųsti komercinius pasiūlymus ir kitą komercinę ar nekomercinę informaciją, kai Vartotojas su tuo sutinka registracijos ar kitu metu, kai yra aiškiai išreikštas sutikimas gauti tokio pobūdžio informaciją. Vartotojas gali bet kada atšaukti savo sutikimą savo paskyros nustatymuose. Vartotojas turi teisę nesutikti gauti komercinio pobūdžio informacijos.

  6. Maistoturgus.lt turi teisę vienašališkai nutraukti, stabdyti arba tretiesiems asmenims perduoti Tinklapio veiklą.

  7. Maistoturgus.lt nesprendžia Vartotojų tarpusavio ginčų.

  8. Maistoturgus.lt patvirtina, kad autorių teisės į Tinklapį ir visą jo turinį (duomenų bazę) priklauso Maistoturgus.lt arba Maistoturgus.lt teisėtai naudojasi trečiųjų asmenų suteiktomis teisėmis.

  9. Maistoturgus.lt nėra atsakingas ir neatsako už Vartotojų skelbimuose, paskyroje ar bet kur kitur Tinklapyje publikuojamą tekstinę ir vaizdinę informaciją bei jos tematiką.

  10. Maistoturgus.lt nėra atsakingas ir neatsako už prekių, parduodamų ar įsigyjamų naudojantis Tinklapiu ir/ar jo paslaugomis, kokybę, kiekį ir/ar atitikimą aprašymui.

  11. Maistoturgus.lt nėra atsakingas ir neatsako už netinkamą ir/ar neteisėtą Vartotojų elgesį ar materialinę ir nematerialinę žalą, kurią galėjo patirti Vartotojas sudarant ar vykdant sandorį.

  12. Maistoturgus.lt neatsako už Tinklapio ar jo duomenų bazės sutrikimą ar už nuostolius Vartotojams ar kitiems asmenims, kilusius dėl techninių priežasčių ir/ar sunkumų ar kitokių įvykių, dėl kurių Vartotojas negali naudotis Tinklapiu.

  13. Naudodamasis Tinklapiu ar jo paslaugomis ir/ar pateikdamas, siųsdamas bet kokią informaciją ar duomenis į Tinklapį Vartotojas Maistoturgus.lt perduoda teises į juos (paskyros informacija, nustatymai, kontaktinė informacija, tapatybės informacija, asmeninės žinutės, Vartotojo IP adresai). Šią informaciją ir duomenis apie Vartotoją, Maistoturgus.lt saugo tris mėnesius po paskyros Tinklapyje panaikinimo.

 1. Asmens duomenys

  1. Maistoturgus.lt turi teisę tvarkyti ir valdyti registracijos metu ar vėliau Tinklapyje Vartotojo pateiktus ar maistoturgus.lt kitais būdais surinktus asmens duomenis (toliau – Asmens duomenys), vadovaujantis šiose Taisyklėse nustatyta tvarka ir jose nurodytais tikslais.

  2. Maistoturgus.lt rinks ir saugos Asmens duomenis elektroniniu būdu ir esant poreikiui pateiks tokių Asmens duomenų išrašus kitomis formomis.

  3. Maistoturgus.lt naudos Asmens duomenis Paslaugų teikimui, vystymui ir personalizavimui.

  4. Maistoturgus.lt neteiks Asmens duomenų tretiesiems asmenims ir nepaviešins jų, išskyrus atvejus, nurodytus Taisyklėse, arba teisės aktų nustatytais atvejais.

  5. Tinklapyje yra naudojami Slapukai. Naudodamiesi Tinklapiu Vartotojai sutinka su Slapukų naudojimu.

  6. Naršyklės nustatymuose Vartotojas gali ištrinti arba blokuoti Slapukus ar jų dalį, bet tokiu atveju dalis Tinklapio ir/ar jo funkcijų gali neveikti.

 1. Taisyklių keitimas

  1. Kadangi Tinklapis nuolat tobulėja ir vystosi, siekdamas užtikrinti patogesnį ir saugesnį naudojimąsi Tinklapiu, maistoturgus.lt turi teisę vienašališkai pakeisti Taisykles.

  2. Maistoturgus.lt apie Taisyklių pakeitimus Vartotojams praneš paskelbdamas apie tai Tinklapyje.

  3. Taisyklių pakeitimai įsigalios nuo jų paskelbimo Tinklapyje.

  4. Toliau naudodamasis Paslaugomis ar Tinklapiu, įskaitant, bet neapsiribojant Paslaugų pratęsimu, naujų Paslaugų užsakymu, Skelbimų redagavimu ir/ar atnaujinimu, po to, kai įsigalios Taisyklių pakeitimai, Vartotojas patvirtina, kad jis susipažino su pakeitimais ir visiškai su jais sutinka.

 1. Baigiamosios nuostatos

  1. Taisyklėms yra taikoma LR teisė.

  2. Visi tarp maistoturgus.lt ir Vartotojo kilę nesutarimai dėl šių Taisyklių vykdymo yra sprendžiami derybų keliu. Šalims neišsprendus ginčo derybų būdu toks ginčas galutinai sprendžiamas LR įstatymų nustatyta tvarka.

  3. Taisyklės įsigalioja nuo to momento, kai Vartotojas (nesvarbu Vartotojas prisiregistravęs ar ne) pradeda naudotis maistoturgus.lt ar jo Paslaugomis ir galioja visą santykių tarp Vartotojo ir maistoturgus.lt laiką.